MARIA STATION – Helsingborg

Maria Station                                          Byggnaden blir en karraktärsfull gestalt av ljus sten som vänder sig mot bästa ljusförhållanden.
En invändig fasad av stenskivor kläs med träbalkonger och träraster för att skapa en varm och grön i karaktär.

Trapphusen förser med hyresrätter fördelade som 2RK, 3RK och 4RK
Kvarteret skall stå som en framtida förebild för energieffektivt byggande.

Volymerna balkonger och loftgångar kläs med en träskärm.
Uteplatserna riktar sig mot väster och vänder loftgången mot öster
Gården blir ljus och riktar sig mot sydväst


Hyresrätter – Aktivera gaturummet
Flerbostadshuset blir små och effektiva hyresrätter på 2RK 46m². Den uppglasade bottenvåningen aktiverar gatan genom att erbjuda mer än bara entréer.

Kvarteret är också öppet för att inte skapa barriärer. Entréerna leder ut på gatan vilket ökar kontaktytan med staden. Butiker eller lokaler finns i direkt anslutning till gatan. Samtliga bostäder flexibelt uterum kopplat till loftgången samt en generös balkong i bra väderstreck.s

Vi förlägger ett halvt nergrävt garage på tomten för att uppfylla parkeringsbehovet för bostäderna. Poolbilar, generöst cykelgarage och elladdstolpar kompletterar garaget.

Ekologisk
Hållbarhet – Påverka ditt kvarter
Vi vill att det skall vara enkelt att använda
miljöanpassade färdsätt. Ett exempel på detta är ett generöst cykelgarage,
gestaltat och upplyst som en social hub med cykelrelaterad teknik näratillhands
och easy access in och ut. Vi vill använda bilpooler och uppmuntra samåkning genom
ett gemensamt nätverk i huset.  Detta för
att uppmuntra till ett större miljöansvar.

Arkitekturen skall berätta om miljöambi-tionen, vara värdig sin stenfasad klädd med träskärmar som solskydd.

Kvarteret skall berätta och markera en av entréerna in till området. Materialen skall vara samstämda med platsen och proportioner och skala skall fungera mot de övriga kvarteren.

Den sociala hållbarheten berör vi genom sociala hubbar såsom cykelrum, gemensam takterrasser och icke programmerade ytor på gården såsom odlingslotter.

Stenbyggnad – Med träraster som skärm    I enighet med detaljplanen blir fasaden en blandning av sten och trä. Träskärmar bildar balkongliv och skyddar mot sollaster men också ger uterummet en mer skyddad karaktär. Uterummet är en flexibel yta som går att använda på olika sätt. Det kan bli ett grönt spirande rum eller sommartid användas som en del av vardagsrummet genom att öppna upp fasaddörrar. Uterummen varieras också och skapar ett liv och rörelse i gatu-perspektivet.

Gården är också en plats som inte är förpro-grammerad. Här finns en yta som ger plats för odling, växthus och umgänge. Den får växa fram och förändras efter hand och blir kvar-terets egna hantverk.